A natureza non é o noso WC. O WC non é a nosa papeleira


 O proxecto Libera, encabezado por SEO/Birdlife e Ecoembes, estreou unha serie titulada A Criatura. Esta trata sobre os residuos hixiénicos que se tiran ao WC ou á natureza, os cales están a formar unha criatura que ameaza ao planeta.

https://proyectolibera.org/dondeacabalabasuraleza/wc.php#360

Parlamento Xove

 

Xa está aberta a convocatoria para unha nova edición do Parlamento Xove!

O Parlamento Xove é unha competición na que os diversos equipos inscritos investigarán e debaterán sobre un tema formulado pola organización. A dificultade da actividade está en que só cinco minutos antes de cada encontro dialéctico procederase ao sorteo da postura a adoptar por cada equipo, ‘a favor’ ou ‘en contra’, en relación á cuestión formulada.

O obxectivo deste programa é potenciar as habilidades individuais e en grupo, entre as que destacan o desenvolvemento da capacidade de selección de información, a expresión escrita, a expresión oral, a orixinalidade, a argumentación razoada, o traballo en equipo ou a convivencia. Así mesmo, Parlamento Xove fomenta a lectura, a escritura, o emprego das novas tecnoloxías con fins informativos e culturais e o respecto polas ideas dos demais.

 

O programa estrutúrase nas seguintes categorías:

- Categorías escolares (ESO e Bacharelato)

Poderán participar os centros educativos de 3º e 4º de Educación Secundaria Obrigatoria e 1º e 2º de Bacharelato.

Os equipos inscritos estarán formados por 4 alumnos/as e un/unha profesor/a que será o/a corrdinador/a. En total poderán participar 48 equipos (24 por cada categoría).

O programa realizarase en dúas fases, unha primeira clasificatoria da que xurdirán 8 equipos gañadores, que se enfrontarán nunha segunda fase final. Paralelamente, desenvolverase un concurso voluntario de artigos de investigación sobre o tema formulado.

O tema de debate desta primeira fase clasificatoria será: Debería un estado establecer como obrigatoria a vacinación entre a súa poboación?

- Categoría de Universidades:

Poderán participar mozos e mozas estudantes de grao dos sete campus universitarios das tres universidades galegas matriculados/as no curso académico 2020-2021.

Nesta categoría, que non ten fase clasificatoria,  poderán participar un máximo de 8 equipos. O equipo de debate estará formado por un mínimo de 2 estudantes e un máximo de 4.

PREMIOS
Os premios serán unha viaxe valorada en 5.000 euros para cada un dos equipos gañadores das categorías escolares e en 2.500 € para o equipo gañador da categoría universitaria. Así mesmo, contarán cunha mención especial e cun agasallo os/as mellores oradores/as e os mellores artigos de investigación en cada unha das categorías.

REGULAMENTO E INSCRICIÓNcabRegulamento boton parlamaentoxove
Descarga o Regulamento do programa para a coñecer todo o necesario sobre o proceso de inscrición e a competición: (PDF)

Formulario de participación (aberto desde o 10 de decembro de 2020 ata o 15 de xaneiro de 2021):

Formulario de participación ESO/Bach

Formulario de participación Universidade

cabcontactab copia

 

Consulta as túas dúbidas no correo parlamentoxove.xuventude@xunta.gal  ou nos teléfonos 981 545 702 e 981 544 645.

Máis información en http://xuventude.xunta.es/parlamento-xove

A Palabra do ano 2020

 


Queres escoller a Palabra do ano 2020?

A Real Academia Galega e a Fundación Barrié abren o prazo para propoñer palabras aspirantes a se converter na Palabra do Ano 2020.
A elección colectiva do termo convócase un ano máis a través do Portal das Palabras, o proxecto impulsado por ambas as entidades para a difusión do léxico galego.

A proposta de termos, permanecerá aberta ata o domingo 13 de decembro ás 23:59 horas. Posteriormente, do 14 ao 25 de decembro, someteranse a votación telemática os máis significativos e máis repetidos na primeira fase. O luns 28 de decembro darase a coñecer a Palabra do Ano 2020.

https://portaldaspalabras.gal


Programa Mocidade

 

Programa Mocidade delegada de Nacións Unidas en España

O Ministerio da Presidencia publica a regulación do Programa Mocidade delegada de Nacións Unidas en España destinado á mocidade española co fin de ser integrados nasB2030YouthForce LOGO 2nd 2 delegacións oficiais de España ante Nacións Unidas.

Fins do Programa Mocidade Delegada de Nacións Unidas en España:
a) A incorporación da mocidade nas delegacións oficiais de España no marco de Nacións Unidas.
b) Dar a coñecer e aumentar o interese da mocidade española polas Nacións Unidas.
c) Promover o labor que España leva a cabo en materia de política exterior nos distintos foros das Nacións Unidas.
d) Potenciar a participación dos mozos/as na elaboración da axenda multilateral, facilitando que as súas visións sexan tidas en conta no proceso de toma de decisións a nivel internacional.
e) Cumprir cos compromisos adquiridos mediante a Resolución 2250 (2015) do Consello de Seguridade das Nacións Unidas sobre Mocidade, Paz e Seguridade
f) Contribuír á inclusión das inquietudes da mocidade nos foros de Nacións Unidas.

Prazo:  A mocidade interesada en participar no devandito programa deben esperar á publicación no BOE da convocatoria correspondente

Máis información:  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13800

Voluntariado


 

Onde está a furgoneta-plató de Voluntariado?

Baixo o lema ‘O voluntariado non para’, unha furgoneta-plató móbil percorrerá as sete cidades galegas para facer entrevistas a persoas voluntarias e achegar información sobre os programas da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Bota unha ollada: https://bit.ly/36u0kAs

Como continuará este curso...


Como continuará este curso...Como continuará este curso...A Consellería de Educación publica orientacións provisionais para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 (Á espera da publicación da normativa estatal correspondente)
Continuidade do calendario escolar
Durante o terceiro trimestre os centros docentes continuarán coa atención educativa ao alumnado, desenvolvendo actividades que permitan aos alumnos e alumnas manterse incorporados á aprendizaxe continua e suscitar o seu interese por aprender, de modo non presencial ou, de ser o caso, presencial, en función das recomendacións que diten as autoridades sanitarias.
Avaliación
A avaliación das aprendizaxes desenvolvidas a partir da suspensión das actividades lectivas presenciais será continua e acentuará o seu carácter diagnóstico e formativo en todas as etapas, ciclos e ensinanzas, para valorar os avances realizados e os atrasos que se teñan podido producir, con obxecto de planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o vindeiro curso.
A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas.

30 Días en casa

#30diasencasa

30 Días en casa

O Instituto da Mocidade (Injuve) abre a iniciativa ‘30 días en casa’, coa que vos invitan a reflectir uns segundos das vosas novas vidas, momentos, sensacións, emocións, aspiracións, medos e como non, humor.
Esta convocatoria ten tres modalidades: vídeo, microrrelato e ilustración.
Quen poden participar?
Poden participar nesta iniciativa persoas de entre 18 e 30 anos españois ou residentes en España, que poderán enviar tantos vídeos, microrrelatos e ilustracións orixinais como desexen, con tema e contido libre. En calquera caso, non se admitirán obras con contidos ofensivos, que firan a sensibilidade, atenten contra a liberdade relixiosa ou a identidade sexual, ou inciten a condutas discriminatorias ou violentas, reservándose o Injuve o dereito para excluír aos participantes que non cumpran con estas condicións.

Como inscribirse?
Participar é moi fácil. Se queres compartir os teus últimos 30 días nun vídeo de 30 segundos, nun relato de ata 300 palabras ou nunha ilustración, completa e envía o formulario dispoñible na súa web: http://www.injuve.es/creacionjoven/noticia/concurso-digital-30-dias-en-casa

A natureza non é o noso WC. O WC non é a nosa papeleira

  O proxecto Libera, encabezado por SEO/Birdlife e Ecoembes, estreou unha serie titulada   A Criatura . Esta trata sobre os residuos hixiéni...